هیات یاحسین- برنامه هيات - مراسم ها - تصاوير - دروس هفتگي - كربلاي معلي - مراجع عظام - پیام کوتاه - تماس با ما

ذکر مصیبت و مدیحه سرایی سخنرانی تاریخ مناسبت

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5  ، 6  ، 7

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

92/8/25

شب سیزدهم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5  ، 6  ، 7

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

92/8/24

شب دوازدهم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5  ، 6  ، 7

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

92/8/23

شام غریبان

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5  ، 6

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

92/8/23

روز عاشورا

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5  ، 6 ، 7، 8

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

92/8/22

شب دهم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5  ، 6 ، 7، 8

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

92/8/21

شب نهم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5  ، 6 ، 7، 8، 9

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

92/8/20

شب هشتم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5  ، 6 ، 7، 8، 9

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

92/8/19

شب هفتم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5  ، 6 ، 7

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

92/8/18

شب ششم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5  ، 6 ، 7

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

92/8/17

شب پنجم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5  ، 6 ، 7

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

92/8/16

شب چهارم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5  ، 6 ، 7، 8

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

92/8/15

شب سوم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5  ، 6 ، 7، 8

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

92/8/14

شب دوم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

92/8/13

شب اول محرم

       

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5 , 6, 7

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

91/10/14

اربعین حسینی

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

91/9/07

شب سیزدهم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

91/9/06

شب دوازدهم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

91/9/05

شب یازدهم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5 ، 6

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

91/9/04

شب دهم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5 ، 6

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

91/9/03

شب نهم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5 ، 6

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

91/9/02

شب هشتم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5 ، 6

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

91/9/01

شب هفتم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

91/8/30

شب ششم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5 ، 6

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

91/8/29

شب پنجم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

91/8/28

شب چهارم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

91/8/27

شب سوم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

91/8/26

شب دوم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5 ، 6

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

91/8/25

شب اول محرم

       

  1 ، 2 ، 3 ، 4

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

90/9/17

شب سیزدهم محرم

  1 , با عرض پوزش کیفیت صدا پایین است

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

90/9/16

شب دوازدهم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

90/9/15

شب یازدهم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

90/9/15

ظهر عاشورا

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5، 6، 7

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

90/9/14

شب دهم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5، 6

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

90/9/13

شب نهم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

90/9/12

شب هشتم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

90/9/11

شب هفتم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

90/9/10

شب ششم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

90/9/9

شب پنجم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

90/9/8

شب چهارم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

90/9/7

شب سوم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4

 

90/9/6

شب دوم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4

 

90/9/5

شب اول محرم

       

  1 ، 2 ، 3 ، 4

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

89/9/27

شب سیزدهم  محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

89/9/26

شب دوازدهم  محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

89/9/25

شب یازدهم  محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5، 6

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

89/9/25

ظهر عاشورا 

  1 ، 2 ، 3 ، 4

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

89/9/24

شب دهم  محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

89/9/23

شب نهم  محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4(با عرض پوزش کیفیت صدا پایین است )

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

89/9/22

شب هشتم  محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5، 6

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

89/9/21

شب هفتم  محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4، 5

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

89/9/20

شب ششم  محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

89/9/19

شب پنجم  محرم

  1 ، 2 ، 3  

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

89/9/18

شب چهارم محرم

  1 ، 2 ، 3  

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

89/9/17

شب سوم محرم

  1 ، 2 ، 3  

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

89/9/16

شب دوم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

89/9/15

شب اول محرم

       

  1 ، 2 ، 3 

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

88/10/9

شب سیزدهم

  1 ، 2 ، 3 

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

88/10/8

شب دوازدهم

  1 ، 2 ، 3 

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

88/10/7

شب یازدهم

  1 ، 2 ، 3 ، 4  ، 5 ، 6

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

88/10/6

روز عاشورا

  1 ، 2 ، 3 ، 4  ، 5 ، 6

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

88/10/5

شب دهم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

88/10/4

شب نهم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

88/10/3

شب هشتم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

88/10/2

شب هفتم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

88/10/1

شب ششم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

88/9/30

شب پنجم محرم

  1 ، 2 ، 3

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

88/9/29

شب چهارم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

88/9/28

شب سوم محرم

  1 ، 2 ، 3

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

88/9/27

شب دوم محرم

  1 ، 2 ، 3 ، 4

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

88/9/26

شب اول محرم

       

 1، 2، 3، 4 ، 5 ، 6

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

87/10/20

شب سیزدهم محرم

 1، 2، 3، 4 ، 5

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

87/10/19

شب دوازدهم محرم

 1، 2، 3، 4 ، 5 ، 6

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

87/10/18

شب یازدهم محرم

 1، 2، 3، 4 ، 5 ، 6 ، 7

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

87/10/18

روز عاشورا

 1، 2، 3، 4 ، 5 ، 6 ، 7

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

87/10/17

شب دهم محرم

 1، 2، 3، 4 ، 5 ، 6 ، 7

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

87/10/16

شب نهم محرم

 1، 2، 3، 4 ، 5 ، 6 ، 7

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

87/10/15

شب هشتم محرم

 1، 2، 3، 4 ، 5 ، 6

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

87/10/14

شب هفتم محرم

 1، 2، 3، 4 ، 5 ، 6

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

87/10/13

شب ششم محرم

 1، 2، 3، 4 ، 5 ، 6

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

87/10/12

شب پنجم محرم

 1، 2، 3، 4 ، 5

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

87/10/11

شب چهارم محرم

 1، 2، 3، 4 ، 5 ، 6، 7

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

87/10/10

شب سوم محرم

 1، 2، 3، 4 ، 5

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

87/10/9

شب دوم محرم

  1، 2، 3، 4

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

87/10/8

شب اول محرم

       

  1، 2، 3، 4

آیه الله  خسروشاهی 2،1

87/03/01

شب پنجم فاطمیه اول

  1، 2، 3، 4

آیه الله  خسروشاهی 2،1

87/02/31

شب چهارم فاطمیه اول

  1، 2، 3، 4، 5

آیه الله  خسروشاهی 2،1

87/02/30

شب سوم فاطمیه اول

  1، 2، 3، 4

آیه الله  خسروشاهی 2،1

87/02/29

شب دوم فاطمیه اول

  1، 2، 3

آیه الله  خسروشاهی 2،1

87/02/28

شب اول فاطمیه اول

  1، 2، 3، 4، 5

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

86/11/2

شب سیزدهم

  1، 2، 3، 4، 5

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

86/11/1

شب دوازدهم

  1، 2، 3، 4، 5

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

86/10/30

شب یازدهم

  1، 2، 3، 4، 5

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

86/10/29

روز عاشورا

  1، 2، 3، 4

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

86/10/28

شب دهم محرم

  1، 2، 3، 4، 5

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

86/10/27

شب نهم محرم

  1، 2، 3، 4، 5، 6

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

86/10/26

شب هشتم محرم

  1، 2، 3، 4

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

86/10/25

شب هفتم محرم

  1، 2، 3، 4، 5

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

86/10/24

شب ششم محرم

  1، 2، 3، 4

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

86/10/23

شب پنجم محرم

  1، 2، 3، 4

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

86/10/22

شب چهارم محرم

  1، 2، 3، 4، 5

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

86/10/21

شب سوم محرم

  1، 2، 3، 4

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

86/10/20

شب دوم محرم

  1، 2، 3، 4

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

86/10/19

شب اول محرم

       

  1، 2، 3، 4

حاج داوود بهرام سری 2،1

86/08/30

میلاد امام رضا (علیه السلام)

  1، 2، 3، 4 حاج داوود بهرام سری 2،1 86/05/26 میلاد حضرت عباس (علیه السلام)

  1، 2، 3، 4

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

86/05/25

میلاد امام حسین (علیه السلام)

  1، 2، 3، 4

حجه الاسلام  بهشتی 1

86/05/19

مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و آله

  1، 2، 3، 4، 5، 6

آیه الله  خسروشاهی 2،1

86/03/11

شب پنجم فاطمیه اول

  1، 2، 3، 4، 5، 6

آیه الله  خسروشاهی 2،1

86/03/10

شب چهارم فاطمیه اول

  1، 2، 3، 4، 5، 6

آیه الله  خسروشاهی 2،1

86/03/09

شب سوم فاطمیه اول

  1، 2، 3، 4، 5، 6

آیه الله  خسروشاهی 2،1

86/03/08

شب دوم فاطمیه اول

  1، 2، 3، 4

آیه الله  خسروشاهی 2،1

86/03/07

شب اول فاطمیه اول

  1، 2، 3، 4

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

86/02/31

شب میلاد حضرت زینب

  1، 2، 3، 4، 5

حجه الاسلام  حسینی کهن 2،1

85/12/28

شب آخر صفر

  1، 2، 3

خطابه غدیر 

85/12/27

شب بیست و نهم صفر

  1، 2، 3

حجه الاسلام  رضازاده 

85/12/26

شب بیست و هشتم صفر

  1، 2، 3، 4، 5

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

85/12/19

روز اربعین

  1، 2، 3، 4

حجه الاسلام  وکیلی 2،1

85/11/12

شب سیزدهم محرم

  1، 2، 3، 4

حجه الاسلام  وکیلی 2،1

85/11/12

شب دوازدهم محرم

  1، 2، 3، 4

حجه الاسلام  وکیلی 2،1

85/11/11

شام غریبان

  1، 2، 3، 4، 5

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

85/11/10

روز عاشورا

  1، 2، 3، 4، 5، 6

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

85/11/09

شب دهم محرم

  1، 2، 3، 4، 5

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

85/11/08

شب نهم محرم

  1، 2، 3

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

85/11/07

شب هشتم محرم

  1، 2، 3، 4

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

85/11/06

شب هفتم محرم

  1، 2، 3، 4

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

85/11/05

شب ششم محرم

  1، 2، 3

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

85/11/04

شب پنجم محرم

  1، 2، 3

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

85/11/03

شب چهارم محرم

  1، 2، 3، 4

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

85/11/02

شب سوم محرم

  1، 2، 3

حجه الاسلام  بهشتی 2،1

85/11/01

شب دوم محرم

  1، 2، 3

حجه الاسلام بهشتی

85/10/30

شب اول محرم

  1، 2، 3

حجه الاسلام  آل طه

85/10/17

شب عید سعید غدیر خم

  1، 2، 3 حاج داوود بهرام سری 85/09/29 شب شهادت امام جواد علیه السلام
  1، 2، 3 حجه الاسلام  بهشتی 85/06/17 شب نیمه شعبان

تذكر: كليه سي دي هاي مراسم هاي فوق با كيفيت بالا در آرشيو هيات موجود است.